„príbeh vytesaný do kameňa”

Informácie pre spracúvanie osobných údajov

Informácie O spracOvanÍ osobných údajov

 

V ktorých Vás spoločnosť LAPIDARIS Slovakia s.r.o. (07671 Čičarovce č.42 , IČO: 52 619 575

DIČ: SK2121084394), ďalej len „Správca údajov“ prevádzkujúca webovú stránku www.lapidaris.com (ďalej len „webová stránka“) informuje o spracovaní údajov v súlade s nariadením EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Naša spoločnosť rešpektuje vaše základné práva na ochranu vašich osobných údajov a nižšie uvádzame informácie o právnom pozadí, účeloch, dobe uchovávania, spôsobe spracovania údajov, vykonaných opatreniach na ochranu osobných údajov, ktoré ste uviedli pri registrácií v systéme Lapidaris.

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na osobné údaje spracované v systéme Lapidaris, prevádzkovanom na tejto webovej stránke.

 

Používateľ je pre účely týchto zmluvných podmienok: fyzická osoba, ktorá navštívi našu webovú stránku, bez ohľadu na to, či použije našu službu.

 

Služba je prevádzkovaná Správcom údajov prostredníctvom webovej stránky a je prístupná prostredníctvom vyššie uvedenej internetovej adresy. Používatelia sa pri používaní služby riadia slovenským právnym poriadkom.

 

Web je spravovaný a vyvíjaný Správcom údajov, poskytovateľom hostingu je: LAPIDARIS Slovakia s.r.o., 07671 Čičarovce č.42 , IČO: 52 619 575, DIČ: SK2121084394. Úložisko údajov sa nachádza v Európskej únii.

 

Naše oznámenie o ochrane osobných údajov je k dispozícii na stránke lapidaris.com.

 

ČINNOSTI PRI SPRÁVE ÚDAJOV

 

Činnosti Správcu údajov týkajúce sa spracovania údajov na Webovej stránke, vrátane prevádzky systému Lapidaris predávaného prostredníctvom tejto webovej stránky sú dvojaké.

 

Na jednej strane: Správca údajov spravuje osobné údaje potrebné na predaj, poskytovanie služby, prevádzku a údržbu systému Lapidaris vrátane osobných údajov spracovávaných v rámci služieb zákazníkom.

 

Na druhej strane: Za ochranu osobných údajov osôb, ktoré si zakúpili systém Lapidaris, alebo osôb / užívateľov používajúcich spomienkovú funkciu tejto webovej stránky, z dôvodu osobitnej povahy systému, je zodpovedný ten, v koho záujme je správa údajov. Správca údajov sa v tomto ohľade považuje aj za spracovateľa údajov.

 

Činnosti Správcu údajov v oblasti správy údajov na základe vyššie uvedeného sú opísané v informačnom liste o správe údajov.

 

• Predaj systému Lapidaris

 

Do správy údajov sa zapojíte vo chvíli, keď odošlete svoju objednávku s cieľom nákupu systému Lapidaris.

 

Pravidlá pre objednávanie a nákup sú stanovené vo všeobecných zmluvných podmienkach (ďalej len VZP).

 

Vyplnením objednávkového formulára prostredníctvom Webu obdržíme a spravujeme informácie, ktoré ste poskytli (meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, spôsob platby, dodacie údaje, fakturačné údaje), aby sme vzájomne uzavreli zmluvu o predaji produktu. Právnym základom pre správu údajov bude preto zmluva medzi vami a Správcom údajov, ktorý je poskytovateľom produktu alebo služby.

 

Zdroj údajov je objednávkový formulár, ktorý ste vyplnili ako zainteresovaná strana.

 

Vaše údaje budú archivované po ukončení zmluvy až do uplynutia premlčacej doby.

 

Údaje poskytnuté pri zadávaní vašej objednávky sa neposkytujú inej strane.

 

Ak zadáte objednávku prostredníctvom našich nezávislých obchodných zástupcov, náš obchodný zástupca zadá objednávku cez webovú stránku v súlade s podmienkami dohody o spracovaní údajov medzi Správcom údajov a obchodným zástupcom. Objednávkový formulár vystavený a podpísaný na mieste pošle v tlačenej papierovej forme Správcovi údajov.

 

Údaje poskytnuté počas objednávky, sú spracovávané v administrátorskom rozhraní webovej stránky a údaje budú uložené na dátových úložiskách poskytovateľa hostingu.

 

Objednávku v tlačenej papierovej podobe zašle obchodný zástupca poštou do 5 pracovných dní. V prípade digitálnej formy tak spraví v pracovný deň nasledujúci po spracovaní.

 

Informácie zadávané cez webovú stránku sú šifrované pomocou protokolu HTTPS.

 

Systém Lapidaris objednaný na webovej stránke vám bude doručený spôsobom uvedeným vo VZP a vaše meno a kontaktné údaje (krajina, mesto, adresa) budú poskytnuté kuriérskej službe.

 

• Kontakt

 

Viac informácií o našich produktoch a službách môžete získať na webovej stránke prostredníctvom menu kontakty. Za účelom kontaktu s Vami sa vaše meno, e-mailová adresa a ďalšie informácie, ktoré uvediete vo svojom e-maile zaslanom na adresu info@lapidaris.com, uložia v našom poštovom systéme, kým nebude splnený účel správy údajov a potom budú údaje z nášho poštového systému vymazané.

 

Právny základ pre správu údajov: článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR. Spracovanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

 

Vaše osobné informácie poskytnuté pri kontakte, spracováva iba náš personál zákazníckej podpory spoločnosti Lapidaris.

 

• Poskytnutie užívateľského účtu

 

Účelom vytvorenia užívateľského účtu je poskytnúť službu, ktorá zabezpečí užívateľovi systému Lapidaris pohodlné prostredie, pretože v tomto menu je poskytnutý prehľad o údajoch zadaných užívateľom a tiež podrobnosti o užívateľskom účte a tiež možnosť meniť heslo a nastavenia účtu.

 

Medzi zúčastnené strany strany správy údajov patrí užívateľ, ktorý si aktivuje systém Lapidaris.

 

Tieto údaje budú uložené na úložiskách webových stránok, až kým nebude splnený účel správy údajov, do doby obdržania žiadosti o vymazanie účtu.

 

Údaje poskytnuté v užívateľskom účte na účely plnenia zmluvy môže užívateľ meniť, alebo na základe písomnej žiadosti ich môže upraviť aj Správca údajov.

 

• Vybavovanie sťažností

 

Po prijatí sťažnosti spracujeme osobné údaje sťažovateľa (meno, adresu, e-mailovú adresu, predmet sťažnosti) za účelom vybavenia sťažnosti. Údaje poskytnuté v priebehu vybavovania sťažností podaných v súlade s VZP sa budú uchovávať v elektronickej podobe, v oddelených súboroch na našom servri po dobu 5 rokov v súlade s predpismi o ochrane spotrebiteľa. Právnym základom pre správu údajov je plnenie našich právnych povinností podľa platných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.

 

• Plnenie daňových a účtovných povinností

 

Aby sme splnili požiadavku plniť naše zákonom predpísané daňové a účtovné povinnosti, spracovávame zákonom predpísané údaje fyzických osôb, ktoré s nami vstupujú do obchodného vzťahu ako kupujúci.

 

Obdobie uchovávania osobných údajov je 8 rokov po ukončení obchodného vzťahu, z ktorého vyplýva právny základ. Osobné údaje uvedené v nami vystavenej faktúre, sú odovzdané na spracovanie našej daňovej a účtovnej firme. Vaše údaje uložené vo fakturačnom programe sa poskytnú výlučne daňovej a colnej správe.

 

Bezpečnosť vašich údajov je zabezpečená pomocou ochrany počítačov ktoré používame heslom, a tiež technickými a organizačnými opatreniami zabezpečenými poskytovateľom hostingu, ktorý údaje uchováva.

 

SPRÁVA ÚDAJOV V ROLI SPRACOVATEĽA ÚDAJOV

 

Pokiaľ ide o úpravy profilu zosnulého, nahrávanie obsahu a pripomínanie si zosnulého, s ohľadom na verejné zdieľanie osobných údajov na súkromné ​​účely a na domáce použitie, je správcom údajov kupujúci, alebo užívateľ poverený kupujúcim. V systéme Lapidaris majú užívatelia, ktorí spravujú údaje zosnulého, právo vymazať akýkoľvek obsah zdieľaný návštevníkmi tejto stránky.

 

Pravidlá GDPR sa nevzťahujú na správu údajov zosnulých osôb, ale používatelia databázy zosnulého, ktorí používajú systém Lapidaris, majú kontrolu nad obsahom stránky a obsahom zdieľaným používateľmi.

 

Správca údajov je ako prevádzkovateľ webových stránok oprávnený spravovať osobné údaje, správy a obsah, ktorý verejne zdieľajú používatelia z osobných dôvodov, aby v prípade akýchkoľvek prevádzkových / technických porúch podnikol potrebné kroky na ich riešenie.

 

SPRÁVA ÚDAJOV OSTATNÝMI PROSTRIEDKAMI - COOKIES

 

Tak ako všetky webové stránky, aj naša stránka, prostredníctvom umiestnenia malých súborov cookie, poskytuje určité funkcie a služby na zabezpečenie správneho fungovania stránky a na zlepšenie používateľského komfortu.

 

Správca údajov môže na účely poskytovania Služby spravovať také osobné údaje, ktoré sú vyslovene technicky nutné na poskytovanie Služby.

 

Prevádzkovateľ si pri rovnosti všetkých možností vyberie a prevádzkuje nástroje použité pri poskytovaní služby takým spôsobom, že osobné údaje budú spracovávané iba v prípade, ak je to nevyhnutne potrebné na poskytovanie služby a na účely uvedené v tomto zákone iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.

 

Údaje o prehliadaní webových stránok sú vo vašom zariadení s prístupom na internet (počítač, tablet, prenosný počítač, telefón) umiestnené vo forme súborov cookie.

 

Zvyčajne sa uchovávajú až do konca vášho prehliadania, s výnimkou súboru cookie, ktorý je uložený na zapamätanie si vašej schválenej správy súborov cookie. Tieto informácie sa uchovávajú 30 dní.

 

Google Analytics je cookie súbor tretej strany, ktorý sleduje údaje o návštevnosti webovej stránky, ale ako cookie súbor tretej strany, osobné údaje nespracováva. Počas analýzy údajov zostáva identita návštevníka neznáma. V tomto prípade bude doba uloženia súborov cookie trvať do chvíle, kým stránku neopustíte.

 

 

Google Adwords

 

Web používa kódy sledovania remarketingu Google AdWords. Remarketing je taká funkcia, ktorá umožňuje webovému serveru zobrazovať relevantné reklamy používateľom, ktorí predtým navštívili tento web pri prehliadaní iných stránok v rámci Reklamnej siete Google. Remarketingový kód používa súbory cookie na označenie návštevníkov. Používatelia navštevujúci web môžu tieto cookies zakázať. V takom prípade neuvidia web pri prehliadaní iných webových stránok.

 

ODMIETNUTIE SÚBOROV COOKIES

 

Nastavenia pre súbory cookies môžete kedykoľvek zmeniť pomocou svojho prehliadača. Súbory cookie môžete zakázať aktivovaním nastavenia v prehliadači, ktoré vám umožňuje odmietnuť všetky alebo niektoré súbory cookie. Tieto nastavenia sú zvyčajne dostupné v ponuke „Nastavenia“ alebo „Predvoľby“ prehliadača. Ďalšie informácie získate pomocou odkazov uvedených nižšie:

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

 

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/sutik-information-what-websites-store-some?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

 

Internet Explorer: Navštívte stránku https://support.microsoft.com a do vyhľadávacieho políčka napíšte „cookies“.

 

Safari: Navštívte stránku https://support.apple.com a do vyhľadávacieho políčka napíšte „cookies“.

 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/en/cookies.html

 

Užívateľ / návštevník berie na vedomie, že odmietnutím súborov cookies budú niektoré funkcie Webu dostupné iba čiastočne, alebo budú úplne nedostupné.

 

VAŠE PRÁVA PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie máte právo byť bezplatne informovaní o skutočnostiach týkajúcich sa spracovania údajov pred začatím spracovania údajov, ktoré Vám poskytujeme vo forme oboznámenia sa so zásadami ochrany osobných údajov.

 

Ak chcete uplatniť svoje osobné práva na ochranu osobných údajov uvedené nižšie, môžete nás kontaktovať na adrese info@lapidaris.sk.

 

Máte právo požadovať informácie o vašich údajoch, účele spracovania vašich údajov, o právnom pozadí na spracovanie údajov, o zdroji vašich údajov, o správcoch vašich údajov a akýchkoľvek bezpečnostných incidentoch týkajúcich sa ochrany vašich údajov. Žiadosť o informácie je v aktuálnom roku bezplatná, v inom prípade účtujeme poplatok. Žiadosť o opravu nezákonne spracovaných informácií, alebo žiadosť o opravu údajov je bezplatná.

 

Môžete požiadať o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov a máte právo požadovať prenosnosť údajov. Môžete tiež namietať proti spracovaniu vašich údajov a máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za pravosť osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Ak nás však informujete o akýchkoľvek zmenách vo vašich osobných údajoch, budeme ich uchovávať vždy aktuálne a presné.

 

Kedykoľvek pred, počas, alebo po poskytnutí týchto informácií sa môžete oboznámiť s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov, ktoré si nájdete na samostatnom odkaze na našej webovej stránke.

 

Pred odoslaním formulárov musíte dať výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov a súhlasiť s obsahom tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Informácie uložené o vašej osobe budú spracovávať uvedení spracovatelia údajov na účely správy údajov a za žiadnych okolností sa nebudú zverejňovať, predávať ani sprístupňovať iným spoločnostiam alebo jednotlivcom a ani žiadnej tretej strane. Vydanie týchto údajov je možné len v zákonom určených prípadoch.

 

Ak požiadate o vymazanie vašich osobných údajov, alebo vyjadríte svoj nesúhlas s držaním údajov, vašu žiadosť prešetríme a pokiaľ to zákonné predpisy neustanovujú inak a nie sme povinný vaše údaje uschovávať, vaše údaje zmažeme a urobíme to bezodplatne do 15 pracovných dní. O tomto vás budeme písomne ​​informovať.

 

DATOVÁ BEZPEČNOSŤ

 

V rámci našich činností v oblasti správy údajov dbáme na naše povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov. Komunikácia našej webovej stránky prebieha prostredníctvom šifrovaného kanála.

 

Počítače používané na správu údajov sú chránené užívateľským menom a heslom a ich fyzická ochrana je zabezpečená aj iným bezpečnostným zariadením.

 

Dáta uložené u Správcu údajov sú uložené na spoľahlivom a bezpečnom serveri chránenom bránou firewall a vybaveným s príslušnou softverovou ochranou pred vírusmi.

 

Údaje sú chránené vhodnými opatreniami proti neoprávnenému prístupu, zmene, prenosu, zverejneniu, vymazaniu alebo zničeniu a náhodnému zničeniu alebo poškodeniu, alebo strate prístupu v dôsledku zmien v použitej technológii.

 

Máme vypracovaný plán riadenia incidentov pre prípad možného incidentu v oblasti ochrany bezpečnosti údajov.

 

Zadaním textového bezpečnostného kódu (nazývaného reCaptcha) do formulárov chránime naše stránky a databázy pred zahltením robotizovaným spamom. Captcha neumožňuje identifikáciu osoby.

 

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

 

Ak máte akékoľvek pripomienky, návrhy, doplňujúce informácie, alebo obavy týkajúce sa vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na kontaktných adresách uvedených na webových stránkach. Zašlite svoje otázky o ochrane osobných údajov na adresu info@lapidaris.sk. Na Váš list odpovieme do 30 dní.

 

Máte právo odvolať sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk) ako dozorný orgán alebo na súd.

 

ADRESA SÍDLA ÚRADU A ADRESA NA DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ ÚRADU:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

 

Naše aktuálne platné zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii každému na našom webe.

 

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne meniť obsah týchto zásad ochrany osobných údajov. V prípade zmeny na to upozorníme našich návštevníkov. Toto ale nemá vplyv na to, aby bola spochybnená zákonnosť predchádzajúcej správy údajov.

 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je platné od 10. novembra 2019.

 

 

 

PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY A NARIADENIA

 

• NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46 / ES ( Všeobecné nariadenie o ochrane údajov); („Všeobecné nariadenie o ochrane údajov Európskej únie“, ďalej len „GDPR“),

• zákon CXII z roku 2011 o sebaurčení informácií a slobode informácií,

• Zákon CVIII z roku 2001 o určitých otázkach v službách elektronického obchodu a službách informačnej spoločnosti.

• Zákon CXIX z roku 1995 o správe mien a adries pre výskum a priamy predaj.

• a zákona XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a určitých limitoch ekonomických reklamných aktivít. (Zákon o reklame)

 

ZÁKLADNÉ POJMY POUŽITÉ V INFORMÁCIÁCH

 

Dotknutá osoba: Akákoľvek fyzická osoba identifikovaná alebo identifikovateľná, priamo alebo nepriamo, na základe osobných údajov.

 

Súhlas zúčastnenej strany: Dobrovoľné, výslovné a jednoznačné vyjadrenie vôle dotknutej osoby, prostredníctvom ktorého dotknutá osoba prehlasuje alebo vyjadruje svoj informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

 

Osobné údaje: údaje týkajúce sa dotknutej osoby, najmä meno, adresa, telefónne číslo, ale tiež znalosť jednej alebo viacerých fyzických, fyziologických, duševných, ekonomických, kultúrnych alebo sociálnych identít dotknutej osoby na základe ktorých je možné z týchto údajov vyvodiť identitu osoby.

 

Správca údajov: každá fyzická, alebo právnická osoba, alebo akýkoľvek iný subjekt bez právnej subjektivity, ktorý sám, alebo spolu s ostatnými určuje účel spracovania údajov, spracováva a vykonáva správu údajov (za pomoci na to určených nástrojov) alebo určuje a vykonáva rozhodnutia na spracovanie údajov. V našom prípade je poskytovateľ služby klasifikovaný ako správca údajov.

 

Správa údajov: akákoľvek, alebo všetky operácie s údajmi, ktoré dotknutá osoba poskytla poskytovateľovi. Jedná sa najmä o zhromažďovanie, zaznamenávanie, ukladanie, archiváciu, zmenu, používanie, zisťovanie, prenos, zverejňovanie, koordinácia alebo prepojenie, blokovanie, vymazanie a zničenie údajov a zabránenie ďalšiemu použitiu údajov.

 

Porušenie ochrany osobných údajov: nezákonné zaobchádzanie, alebo spracovanie osobných údajov, najmä neoprávnený prístup, zmena, prenos, zverejnenie, vymazanie alebo zničenie, alebo náhodné zničenie či poškodenie.

 

Tretia strana: každá fyzická, alebo právnická osoba, orgán štátnej moci, agentúra, alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý nie je dotknutou osobou, správcom údajov, spracovateľom údajov alebo osobami, ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje pod priamou kontrolou prevádzkovateľa, alebo sprostredkovateľa.

 

Bezpečnosť údajov: súbor organizačných, technických a procedurálnych pravidiel na zabránenie neoprávnenému spracovaniu osobných údajov, najmä získavaniu, spracovaniu, zmene a zničeniu osobných údajov. Jedná sa o taký stav správy údajov, kde riziká a hrozby, sú minimalizované organizačnými opatreniami a technickými riešeniami.

 

Právny základ pre spracovanie údajov: spravidla súhlas dotknutej osoby, alebo povinné spracovanie údajov požadované zákonom (napr. Plnenie zmluvy, zákonná povinnosť atď.).

 

Základné pojmy nájdete aj na webovej stránke https://dataprotection.gov.sk.

 

Stiahnite si informácie o správe údajov tu.

 

 

 

Lapidaris