Adatkezelési tájékoztató

Melyben tájékoztatjuk az OLINFORM SYSTEM Kft. (4600 Kisvárda, Szent László út 32., cégjegyzékszám: 15-09-082363, adószám: 25082795-2-15, Képviselő: Simon András és Berencsi Máté, e-mail cím: olinformkft@gmail.com)a továbbiakban: Adatkezelő által üzemeltetett

www.lapidaris.com weblap (továbbiakban Honlap)

az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi rendeletének –

megfelelő adatkezelési tevékenységének szabályairól.

Vállalkozásunk tiszteletben tartja az Ön személyes adatai védelméhez fűződő alapvető jogait, ezért az alábbiakban tájékoztatjuk az Ön által a Honlapon megadott, illetőleg az Önnel kapcsolatba hozható személyes adatai kezelésének jogalapjáról, céljáról, tárolási idejéről, módjáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseinkről, továbbá az adatok felhasználása felett történő rendelkezési lehetőségeiről.

Az adatkezelési tájékoztató a Honlapon működtetett Lapidaris rendszer keretében kezelt személyes adatokra vonatkozik.

Felhasználó jelen szabályzat keretében: az a természetes személy, aki Honlapunkat felkeresi, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásunkat.

A fent meghatározott internet címen elérhető Honlapot üzemeltető Adatkezelő szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtja. A Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során is a magyar jog az irányadó.

A honlap üzemeltetője és fejlesztője az Adatkezelő, a tárhely szolgáltatója: BERE-NET Kft. (Székhely: 4611 Jéke, Táncsics u. 8., Cégjegyzékszám: 15 09 078137, Adószám: 23486382-2-15, Telefonszám: +36 30 451 96 72, E-mail cím: info@forweb.hu). Az adatok tárolását biztosító tárhely az Európai Unió területén működik.

Adatkezelési tájékoztatónk elérhető a lapidaris.com weboldal e célra létrehozott felületén.

 

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

Az Adatkezelő által a Honlapon – ide értve az azon keresztül értékesített Lapidaris rendszer üzemeltetését is – megvalósuló adatkezelési tevékenységei két irányúak.

Egyrészt: Adatkezelő végzi a Lapidaris rendszer értékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásához, a Lapidaris rendszer működtetéséhez és fenntartásához – ide értve az ügyfélszolgálat keretében kezelt személyes adatokat is – szükséges személyes adatok kezelését.

Másrészt: A Lapidaris rendszert megvásárló felhasználó, illetve a Honlap megemlékezés funkcióját használó személyek/felhasználók adatkezeléséért az a személy felel – a rendszer sajátosságából eredően –, akinek az érdekkörében felmerül az adatkezelés. Az Adatkezelő e tekintetben Adatfeldolgozónak minősül.

Fentiek alapján megvalósuló adatkezelési tevékenységünk az Adatkezelési tájékoztatóban kerül bemutatásra.

  • Lapidaris rendszer értékesítése

Az adatkezelésben Ön akkor válik érintetté, ha a Lapidaris rendszer megvásárlásának szándékával elküldi a megrendelését. 

A megrendelésre és a vásárlásra vonatkozó szabályokat az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései tartalmazzák.

A megrendelésre szolgáló űrlap Honlapon keresztül történő kitöltésével az Ön által megadott adatait (név, e-mail cím, telefonszám, választott fizetési mód, szállítási adatok, számlázási adatok) a termék értékesítése során távollévők között létrejövő szerződés teljesítése érdekében kezeljük. Az adatkezelés jogalapja tehát az Ön és az Adatkezelő – a termék szolgáltatója – között létrejött szerződés lesz.

Az adatok forrása az Ön, mint érintett által kitöltött Megrendelő lap/űrlap.

Adatait a szerződés megszűnését követően az általános elévülési idő elteltéig kezeljük.

A Megrendelés céljából megadott adatait másnak nem adjuk át, nem továbbítjuk.

Amennyiben a megrendelést önálló kereskedelmi ügynökeink igénybe vételével küldi el, a kereskedelmi ügynökünk a megrendelést – az Adatkezelő és az ügynök között létrejött adatfeldolgozási szerződésben foglaltaknak megfelelően – a Honlapon rögzíti, a megrendelés leadásának helyén aláírt megrendelő lapot postai úton küldi meg a részünkre. 

A Megrendelés során megadott adatokat a Honlap admin felületén kezeljük, az adatokat a tárhely szolgáltatója által biztosított tárhelyünkön tároljuk.

A papír alapú megrendelést a kereskedelmi ügynök 5 munkanapon belül küldi meg postai úton, digitális formában a feldolgozást követő munkanapon.

Az adatok megadása a Honlapon keresztül titkosított HTTPS protokoll használatával történik.

A Honlapon megrendelt Lapidaris rendszert az ÁSZF-ben rögzített módon juttatjuk el az Ön számára, melyhez nevét, és a szállítás adatait (ország, település, cím) továbbítjuk a kiszállítást végző futárszolgálatnak

  • Kapcsolattartás

A kapcsolattartás menüben megadott elérhetőségen Önnek lehetősége van termékeinkről és szolgáltatásainkról további tájékoztatást kérni. Kapcsolatfelvétel céljából az info@lapidaris.com e-mail címre írt levelében megadott nevét, e-mail címét és egyéb, Ön által megadott információkat a levelezőrendszerünkben az adatkezelési cél megvalósulásáig tároljuk, azt követően az adatok levelezőrendszerünkből törlésre kerülnek. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A kapcsolatfelvétel keretében megadott adatait kizárólag a Lapidaris rendszer ügyfélszolgálati tevékenységét ellátó munkatársaink kezelik.

  • Felhasználói fiók biztosítása

A felhasználói fiók létrehozásának célja olyan szolgáltatás nyújtása, mely a Lapidaris rendszer felhasználójának kényelmét szolgálja, mivel ebben a menüben áttekinthetők az aktiválást elvégző felhasználó által megadott adatok, továbbá lehetőség van a jelszó és a felhasználói fiók részleteinek szerkesztésére.

Az adatkezelésben érintettek köre: a Lapidaris rendszert aktiváló felhasználó

Ezen adatok az adatkezelési cél megvalósulásáig, a fiók törlésére irányuló kérelemig kerülnek tárolásra a honlap tárhelyén. 

A felhasználói fiókban a szerződés teljesítéséhez megadott adatokat a felhasználó módosíthatja, illetve – erre irányuló írásbeli kérelem esetén – Adatkezelővel módosíttathatja.

  • Panaszkezelés

Panasz beérkezése esetén, annak kezelése céljából kezeljük a panasszal élő személyes adatait (nevét, címét, e-mail címét, a panasz tárgyát). A Panaszkezelés során az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően megtett panasza során megadott adatait a fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően, 5 évig tároljuk elektronikusan, elkülönített mappában saját szerverünkön. Az adatkezelés jogalapja azon jogi kötelezettségünk teljesítése, melyet jogszabály ír elő fogyasztóvédelmi előírások keretében.

  • Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése

Jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségünk teljesítése érdekében kezeljük a vevőként velünk üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: név, cím. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. A személyes adatok az Ön részére kiállított számlán találhatók, mely adatokat a vállalkozásunk adózási és könyvviteli szolgáltatását végző vállalkozás számára adjuk át adatfeldolgozás céljából. Az Ön szamlazz.hu számlázóprogramban tárolt adatait kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítjuk.

Az adatainak biztonságát az általunk használt számítógépek jelszavas védelmével, valamint az adattárolást végző tárhelyszolgáltató által garantált technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk.

 

ADATKEZELŐ ADATFELDOLGOZÓI MINŐSÉGÉBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSE

Az elhunyt adatlapjának szerkesztése, tartalommal való feltöltése, megemlékezés elhelyezése tekintetében, figyelemmel a személyes adatok magán célból történő nyilvános megosztására, illetve otthoni használatára, az adatok kezelője a vásárló illetve a vásárló által adminisztrátori jogokkal felruházott felhasználó lesz. A Lapidaris rendszerben az elhunyt adatlapját kezelő felhasználó(k)nak a Honlap látogatói által megosztott tartalmak tekintetében törlési joga van.

A GDPR hatálya ugyan nem terjed ki az elhunyt személyek adatkezelésére, ugyanakkor a Lapidaris rendszer igénybe vételével az elhunyt adatlapját kezelő felhasználók rendelkeznek az oldal tartalma, a felhasználók által megosztott tartalmak, bejegyzések felett.

Az Adatkezelő Adatfeldolgozói minőségében – mint a Honlap üzemeltetője – üzemeltetési/működési tevékenysége alapján jogosult kezelni a Felhasználók által, magáncélból, nyilvánosan megosztott személyes adatokat, üzeneteket, tartalmakat annak érdekében, hogy megtegye a működési/technikai hiba felmerülése esetén az elhárítása érdekében szükséges intézkedéseket.

 

EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK 

Valamennyi webhelyhez hasonlóan – a mi Honlapunk is Cookie-k (Sütik), kisméretű fájlok, elhelyezésével biztosít bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat a webhely megfelelő működése, valamint a felhasználói élmény növelése érdekében.

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Honlap böngészési adatai tehát sütik formájában kerülnek elhelyezésre az Ön internetképes eszközén (számítógép, tablet, laptop, telefon).

Ezeket általában a böngészés végéig őrizzük, kivéve azt a sütit, amelyet azért helyezünk el, hogy megjegyezze az Ön által jóváhagyott süti-kezelést. Ennek az információnak a tárolási ideje 30 nap.

A Google Analytics rendszer, harmadik fél által elhelyezett sütinek számít, a Honlap látogatottsági adatait méri, azonban mint harmadik fél által elhelyezett adatok vonatkozásában sem történik személyes adatkezelés. Az adatok elemzése során a látogató személye ismeretlen marad. A sütik tárolási ideje ez esetben az oldal böngészéséig tart.

Google Adwords

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték Honlapot, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A Honapot felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, ez esetben, számukra nem fog megjelenni a Honlap egyéb webhelyek böngészése során.

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.comoldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A felhasználó/látogató tudomásul veszi, hogy a sütik visszautasításával a Honlap egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének előírásaival összhangban Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdése előtt ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk.

Az alábbi személyes adatvédelemhez fűződő jogai gyakorlása érdekében az info@lapidaris.com e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot.

Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérése folyó évben ingyenes, egyéb esetekben 1.000,- Ft-os költséget számítunk fel. A jogellenes adatkezelés, vagy helyesbítés iránti kérelem teljesítése ingyenes.

Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni. Tiltakozhat továbbá az adatai kezelése ellen, és joga van panasz esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk, azonban, ha értesít bennünket személyes adatai megváltozásáról, mint pontosan és naprakészen vezetjük azokat. 

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Honlapon külön linken kerül megjelenítésre.

Az űrlapok elküldését megelőzően Önnek kifejezett nyilatkozattal kell hozzájárulnia személyes adatai kezeléséhez, továbbá nyilatkoznia kell az adatkezelési tájékoztató tartalmának elfogadásáról.

Az Önről tárolt adatokat – a fenti adatkezelési céloknál ismertetett adatfeldolgozókon kívül - más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

Amennyiben Ön a személyes adatai törlését kéri, vagy tiltakozását fejezi ki, kérelmét kivizsgáljuk, és ha egyéb – jogszabályban meghatározott – okból nem vagyunk kötelesek az adatait zárolni, vagy tárolni, kérelmét 15 munkanapon belül feltétel nélkül, ingyenesen teljesítjük, melynek megtörténtéről Önt írásban tájékoztatjuk.

 

ADATBIZTONSÁG

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról. Honlapunk kommunikációja titkosított csatornán történik.

Az adatkezelésre használt számítógépek felhasználó névvel és jelszóval védettek, valamint azok fizikai védelmét egyéb biztonságtechnikai felszereléssel is biztosítjuk.

Az adatfeldolgozó által tárolt adatok biztonságos üzemeltetésű, tűzfallal védett szerveren és megfelelő vírusvédelemmel ellátott szoftverekkel kerülnek tárolásra.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.

Az űrlapokon elhelyezett szöveges biztonsági kód (ún. reCaptcha) beírásával védjük oldalainkat és adatbázisainkat a robotok által történő feltörés és spamküldés ellen. A captcha révén személyek beazonosítása nem végezhető el.

 

PANASZKEZELÉS

Amennyiben a személyes adatait érintő észrevétele, javaslata van, további tájékoztatást igényel, vagy probléma merül fel, a Honlapon feltüntetett kapcsolati címeken fordulhat hozzánk. A személyes adatokat érintő nyilatkozatot kérjük az info@lapidaris.come-mail címre megküldeni. Levelére 30 napon belül válaszolunk.

Joga van panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely:http://www.naih.hu/

A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatónk a Honlapon mindenki számára elérhető.

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

Jelen adatkezelési tájékoztató a 2019. január 10-től hatályos. 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
  • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),
  • és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

 

A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLATOS ALAPFOGALMAK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, címe, telefonszáma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Esetünkben adatkezelőnek a Szolgáltató minősül.

Adatkezelés: az érintett által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik fél:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik.

Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy a törvényben elrendelt kötelező adatkezelés (pl. szerződés teljesítése, jogi kötelezettség stb.).

Az alapfogalmak megtekinthetők a NAIH oldalán is.

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

 

Adatkezelési tájékoztató letölthető verzió