„kőbe vésett történet”

Papp Tibor József Attila-díjas író emlékműve

기념비 정보
국가 Magyarország
도 (행정구역) Szabolcs-Szatmár-Bereg
도시 Vállaj
주소 -
세로로 2019
기념비 세워지기 Magyar Írószövetség és Vállaj Község Önkormányzata
기념비 이야기
Az emlékművet a Magyar Írószövetség és Vállaj Község Önkormányzata állíttatta Papp TiborJózsef Attila-díjas költő, író, vizuális művész, műfordító emlékére.
자세한 이야기 보기
Az emlékművet a Magyar Írószövetség és Vállaj Község Önkormányzata állíttatta Papp TiborJózsef Attila-díjas költő, író, vizuális művész, műfordító emlékére.
우리가 기념하는 분:
춧불들
Lapidaris
지금 고인을 위해 켜 있는 촛불은 하나도 없습니다.
고인들을 위해 아래 버튼을 눌러서 촛불을 켜 보세요!
촛불켜기
조용한 몇 마디
Lapidaris
기념글을 남겨준 분이 아직 없습니다.
고인을 위해 아래 버튼을 눌러서 기념글을 남겨 보세요!
기념글 쓰기
촛불켜기
고인을 위해 고객님도 촛불을 켜 보세요! 메시지는 필수 아니고 성함만 적어 주시면 됩니다. 켠 촛불은 고인의 프로필에 7일동안 켜 있습니다.
고인과 직접 이야기하는 것처럼 함께 했던 좋은 기억에 대해서 이야기하는 메시지를 쓰거나 가족들, 지인들, 친구들과 함께 했던 순간을 나눌 수도 있습니다.

방문자나 방문자들을 일컫는 이름. 예를 들어 "길동이", "김포댁", 아니면 성명을 그대로 쓸 수도 있습니다. 이것은 고객님의 선택입니다.
필수 항목입니다.

필수 항목입니다.

"로봇이 아닙니다"라고 체크하세요!
편집
방문자나 방문자들을 일컫는 이름. 예를 들어 "길동이", "김포댁", 아니면 성명을 그대로 쓸 수도 있습니다. 이것은 고객님의 선택입니다.
필수 항목입니다.
필수 항목입니다.
이메일 주소 입력하기
기념페이지에 변경사항이 있는 경우 알림을 받으려면 이메일 주소를 알려 주세요!
가입한 이메일 주소
 
Lapidaris