Csendes Ibolya
1954 
2018 
Csendes Ibolya
1954-2018