„kőbe vésett történet”

Béla Benicky

1938-2018
„" Kto žil v srdciach tých ktorých opustil, ten nezomrel. " J. V. Sládek”
이름 Béla Benicky
본명 (태어났을 때의 이름) Benicky
생년월일 21 January 1938
출생지 Veľké Slemence, Szlovákia
고인 31 December 2018
고인의 무덤
국가 Szlovákia
도 (행정구역) Košický kraj
도시 Veľké Kapušany
묘지 Nový cíntorin
무덤 B/4/2
고인 이야기

춧불들
Lapidaris
지금 이 분을 위해 켜 있는 촛불이 하나도 없습니다.
고인들을 위해 아래 버튼을 눌러서 촛불을 켜 보세요!
촛불켜기
조용한 몇 마디
" Kto žil v srdciach tých ktorých opustil, ten nezomrel. " J. V. Sládek
작성자: Tibor - 2019.12.01.
편집
기념글 쓰기
촛불켜기
고인을 위해 고객님도 촛불을 켜 보세요! 메시지는 필수 아니고 성함만 적어 주시면 됩니다. 켠 촛불은 고인의 프로필에 7일동안 켜 있습니다.
고인과 직접 이야기하는 것처럼 함께 했던 좋은 기억에 대해서 이야기하는 메시지를 쓰거나 가족들, 지인들, 친구들과 함께 했던 순간을 나눌 수도 있습니다.
방문자나 방문자들을 일컫는 이름. 예를 들어 "길동이", "김포댁", 아니면 성명을 그대로 쓸 수도 있습니다. 이것은 고객님의 선택입니다.
필수 항목입니다.
필수 항목입니다.
필수 항목입니다.
편집
방문자나 방문자들을 일컫는 이름. 예를 들어 "길동이", "김포댁", 아니면 성명을 그대로 쓸 수도 있습니다. 이것은 고객님의 선택입니다.
필수 항목입니다.
필수 항목입니다.
이메일 주소 입력하기
기념페이지에 변경사항이 있는 경우 알림을 받으려면 이메일 주소를 알려 주세요!
가입한 이메일 주소
 
Lapidaris