„memories etched in stone”

Nagy Virgil

1859-1921
Nagy Virgil - 1. fotó
NAME Nagy Virgil
Birth name Nagy Virgil
Date of birth 25 April 1859
Place of birth Temesvár, Hungary
Decased 8 November 1921
Memorial information
Country Hungary
County Szabolcs-Szatmár-Bereg
City/Town Nyíregyháza
Address Nyíregyháza, Kossuth tér 4, 4400
Built 1904
Built by Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Story of the departed
1859. április 25-én született Temesváron. Iskoláit szülővárosában végezte, majd a budapesti József Műegyetemnek és a képzőművészeti főiskolának, az akkori Mintarajztanodának volt egyidőben hall­gatója. 1885-ben szerezte meg építészeti oklevelét. Már egyetemi évei alatt pálya­díjat nyert; tanulmányai befejezése után Steindl professzor tanszékén, a középkori építészeti tanszéken lett tanársegéd. Ezután kiváló magánépítészi irodákban vállalt megbízásokat: Ney Béla, majd Hauszmann Alajos mesternél fejlesztette képességeit. 1887-ben állami...
Read full story
1859. április 25-én született Temesváron. Iskoláit szülővárosában végezte, majd a budapesti József Műegyetemnek és a képzőművészeti főiskolának, az akkori Mintarajztanodának volt egyidőben hall­gatója. 1885-ben szerezte meg építészeti oklevelét. Már egyetemi évei alatt pálya­díjat nyert; tanulmányai befejezése után Steindl professzor tanszékén, a középkori építészeti tanszéken lett tanársegéd. Ezután kiváló magánépítészi irodákban vállalt megbízásokat: Ney Béla, majd Hauszmann Alajos mesternél fejlesztette képességeit. 1887-ben állami szolgálatba lépett, 1893-ban a Kereskedelmi Minisz­térium főmérnökévé, 1899-ben pedig műszaki tanácsosává nevezték ki. Ebben a minőségében a fővárosi Duna-hidak építészi kiképzésében vett részt: az egykori Ferenc József (ma: Szabadság) híd és az Erzsébet híd architektúráját tervezte.

1893-ban a József Műegyetem az álta­lános műtörténet magántanárává habili­tálja, 1905-ben pedig Czigler professzor örökébe lépve az ókori építési tanszék nyilvános r. tanárává választják. A Ma­gyar Mérnök- és Építész-Egylet műépíté­szeti szakosztályában jegyzőként tevé­kenykedett, az Építési Ipar, az egyesület közlönye egyre-másra közli szerkezetta­ni és építészettörténeti tanulmányait.

Nem fordított hátat a gyakorlati építé­szetnek sem: városházák, székházak, templomok hirdetik invenciózus terve­zői készségét. Építészként az eklektikus stíluson iskolázott, minden korszak érté­kes elemeit ötvöző stílusa később a ma­gyar népi építészet elemeivel bővült.

Eredményesen munkálkodott a ma­gyar műemlékek felmérése és védelme területén. A nagyváradi Szent László-­bazilika helyén talált régi sírköveket, Szilágy vármegye műemlékeit írta le és Spanyolországban tett körutazása után az ottani műemlékekről írt részletes be­számolót. Nemcsak írt: az egri székes­egyház szentélyének, a nagyváradi püs­pöki rezidenciának, az örvösi Széche­nyi-kastélynak restaurációs, műemléki helyreállító munkáit is ő tervezte és ve­zette.

Könyvei a hazai művészettörténeti iro­dalom értékei.

A Műegyetemen az építészi és mér­nöki szakosztály dékánja volt 1912-13-­ban. Ő dolgozta ki a tervezett temesvári - második - műegyetem szabályzatát és épületeit.

Széles körű munkásságot fejtett ki a Műemlékek Országos Bizottságában, az Országos Képzőművészeti Tanácsban, az Országos Középítési Tanácsban is. Ha­zánkat több külföldi testületben is siker­rel képviselte. A londoni Royal Institute of British Architects, valamint az Archi­tectural Institute of Canada tagjai közé választotta a több idegen nyelven kivá­lóan beszélő tudóst; tiszteletbeli levelező tagja lett a Sociedade dos Architectos Portuguezes-nek is.
1921. november 8-án hunyt el Budapesten.

Tanártársai, volt diákjai Nagy Virgil jellemét, szerénységét és emberiességét is kieme­lik megemlékezésükben.
Candles
Lapidaris
No candles are burning for them at the moment.
Light a candle for your lost loved one by clicking on the button below!
Light a candle
Silent words
Lapidaris
No one has written a memorial yet.
Write a memorial about the departed by clicking the button below.
Write memorial
Light a candle
Light a candle in memory of your lost loved one. Please, fill in your name. Adding a message is not required. The candles you light will burn for 7 days on the departed's memorial site.
You can leave a message for your loved one, in which you can tell about a shared experience, or share your thoughts with other relatives, aquaintances, or friends.

The name or names of visitor(s). E.g.: "Béla" or "Béla and family", or you can give full names, it is up to You.

Edit
The name or names of visitor(s). E.g.: "Béla" or "Béla and family", or you can give full names, it is up to You.
Required field!
Required field!
Enter email address
Sign up with your email address to receive updates about any changes on the memorial page.
The e-mail address you signed up with.
 
Lapidaris