„kőbe vésett történet”

Prijava

Vaša e-mail adresa kojom ste se ranije registrovali.
Ne može da bude prazno!
Ne može da bude prazno!
Zaboravili ste lozinku? Kilknite ovde!
Još nemate pristup? Za dalje informacije kliknite ovde!
Lapidarisov sistem sastoji se od dva glavna dela: od Kamena što se stavlja na grob preminulog te sa njim povezanim lični list podataka dostupnim na veb sajtu www.lapidaris.com. Uz sistem se možete prikljčuiti kupovinom Lapidaris kamena. Na tu površinu može da pristupi kupac što obavlja uređivanje lista podataka preminulog, odnosno korisnici kojima je kupac dao administratorske ovlasti. Za prisećanje se ne trebate prijaviti u Lapidaris sistem.
Lapidaris